Обществен съвет

 
Обществен съвет на училището, избран с Протокол от Общо събрание на родителите на учениците, 
обучаващи се в ОУ „Св.св Кирил и Методий” с. Габровница, област Монтана 
през учебната 2019/ 2020 година, проведено на 12.12.2019 година
  1. Галя Ихтиянова Нончева    - родител на ученичка от III клас
  2. Даниел Дамянов Тодоров – родител на ученик от I клас
  3. Ирина Лозанова  Горчова – родител на ученичка от II клас
  4. Рилка Руменовa Иванова  – родител на ученик от VI клас
  5. Борис Трифонов Цветков – представител на община Монтана