ПУБЛИЧНА – ПОКАНА На основание чл.101а и 101б от Глава осма"а" ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА от ЗОП